The Association for Science Education

LEGO NXT Training

Date: Thursday 7th February 2013

Time: 04:30 PM to 06:15 PM

Location : Techniquest Glyndwr, Glyndwr University Campus, Mold road Wrexham LL11 2AW


“A unique opportunity for Lego NXT Training”

The LEGO NXT workshop will be an introduction to robot programming.. The workshop will demonstrate how flexible the activity can be to suit all levels of ability within a year group and indeed across many age groups. We have used a version of the workshop with pupils from year 3 (primary) and as high as college and graduate level as well as many sixth form pupils .NXT is a very versatile piece of kit and we use it at all levels. The units can take up to 4 sensors , have a data logging capability and a blue tooth capability. We also use them facilitate programming in conventional programming languages such as “Robot C” and this forms a natural progression to industrial robot programming. We are also developing a workshop to link this work to programming the “Raspberry Pi” units.

There will be an opportunity to experience programming and the application of sensors. Further information can be found on the TQG website http://www.tqg.org.uk/learning/lego#mindstorms - there is also information on the WeDo Lego activities for primary levelhttp://www.tqg.org.uk/learning/lego#wedo

Please encourage all teachers who are teaching science in your school to attend this event.

In order to finalize catering arrangements please let me know if you intend to come by e mailing me as soon as possible but no later than February 4th.
cerianangharad@ase.org.uk

Annwyl Aelod,

Rhanbarth y Gogledd Ddwyrain o ASE Cymru

Mae croeso cynnes i chwi ddod i gyfarfod yn

Techniquest Glyndŵr

Campws Prifysgol Glyndŵr
Wrecsam
LL11 2AW

Ddydd Iau, Chwefror 7fed 4.30p.m. hyd 6.15p.m.

“Cyfle i ddefnyddio Lego NXT”

Bydd y  gweithdy LEGO NXT yn gyflwyniad i rhaglennu robots .. Bydd y gweithdy yn dangos pa mor hyblyg y gall y gweithgaredd fod ar gyfer pob lefel o allu o fewn grŵp blwyddyn ac yn wir ar draws y grwpiau oedran. Rydym wedi defnyddio fersiwn o'r gweithdy gyda disgyblion o flwyddyn 3 (cynradd) i ddisgyblion chweched dosbarth Mae LEGO. NXT yn ddarn hyblyg iawn o offer ac rydym yn ei ddefnyddio ar bob lefel. Gall yr unedau gymryd hyd at 4 synhwyrydd, ac maent yn gallu cofnodi data a defnyddio “Blue Tooth”. Rydym hefyd yn eu defnyddio i hwyluso rhaglennu mewn ieithoedd rhaglennu confensiynol megis "Robot C" ac mae hyn yn ffurfio dilyniant naturiol i raglennu robot diwydiannol. Rydym hefyd yn datblygu gweithdy i gysylltu'r gwaith hwn i raglennu'r unedau  "Raspberry Pi"..
Bydd cyfle i brofi rhaglennu a chymhwyso synwyryddion. Gellir cael gwybodaeth bellach ar gael ar y wefan TQG: http://www.tqg.org.uk/learning/lego MINDSTORMS

ac mae gwybodaeth am y gweithgareddau Wedo Lego ar gyfer ysgolion cynradd yn http :/ / www.tqg.org.uk/ dysgu / lego # Wedo

 

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn annog athrawon gwyddoniaeth  ac eraill i fynychu’r cyfarfod. Bydd yn help at drefnu’r cyfarfod i ni wybod eich bwriad i ddod a’i peidio.

A fyddech cystal ag anfon y slip isod drwy’r post neu anfon e-bost i’r cyfeiriad isod mor fuan ag sy’n bosib.

Yr eiddoch yn gywir,

Cerian Angharad.Swyddog Maes Rhanbarth Cymru  cerianangharad@ase.org.uk