The Association for Science Education
  1. Home
  2. News
  3. News
  4. Health and Safety Guidance - 'Be Safe' published in Welsh

Health and Safety Guidance - 'Be Safe' published in Welsh

13 May 2013

Health and Safety Guidance - 'Be Safe' published in Welsh

ASE Publications has produced a new addition of “Be Safe” – an essential handbook for primary teachers. The 4th edition builds firmly on the previous edition but places more emphasis on using science and technology to teach health and safety. There are now new sections on under-5s, primary/ secondary liaison and advice for schools with access to more specialist facilities. The section on science outside the classroom has been expanded, as has the section on making things, which now includes work on textiles and ceramics.

Primary School Health and Safety Resources 

A current review describes the books as “money well spent to have a copy at hand for every primary teacher”

’Be Safe’ has also been translated into Welsh (as a pdf) and we are currently looking for teachers to review the book for ASE Cymru in return for a free copy/ download. If you are interested in providing a 100- 150 word review of “Be Safe “ please contact Cerian Angharad ( Field Officer – cerianangharad@ase.org.uk) to request your free copy. Reviews will need to be submitted by  30 June  2013

See the ASE Bookshop for Be Safe 4th Ed

Annwyl Aelod

Mae Cyhoeddiadau ASE wedi cynhyrchu fersiwn newydd o "Be Safe" - llawlyfr hanfodol ar gyfer athrawon cynradd. Mae’r  4ydd rhifyn yn adeiladu yn gadarn ar yr argraffiad blaenorol ond yn rhoi mwy o bwyslais ar ddefnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg i ddysgu iechyd a diogelwch. Erbyn hyn mae adrannau newydd ar addysgu dan 5, cyngor a chysylltiadau mwy arbennigol cynradd / uwchradd i ysgolion sydd â mynediad i gyfleusterau mwy arbenigol. Mae'r adran ar wyddoniaeth y tu allan i'r ystafell ddosbarth wedi cael ei ehangu, fel y mae'r adran ar wneud pethau, sydd bellach yn cynnwys gwaith ar decstilau a cherameg. http://www.ase.org.uk/resources/health-and-safety-resources/health-and-safety-primary-science/ 

Mae un adolygiad yn disgrifio'r llyfrau fel "arian a wariwyd yn dda – dylid cael copi wrth law ar gyfer pob athro cynradd"
Mae 'Gofal Pia Hi' hefyd wedi cael ei gyfieithu i'r Gymraeg (fel pdf), ac rydym yn chwilio am athrawon i adolygu'r llyfr i ASE Cymru  am gopi / lawrlwytho am ddim. Os oes gennych ddiddordeb mewn darparu 100 - 150 gair adolygiad o "Gofal Pia Hi", cysylltwch â Cerian Angharad (Swyddog Maes - cerianangharad@ase.org.uk) i ofyn am eich copi rhad ac am ddim. Bydd angen eu cyflwyno adolygiadau erbyn 30 Mehefin, 2013 Adolygiadau
Cyswllt i’r adnoddau http://www.ase.org.uk/bookshop/new-books/